30 september, 2021

Mäkelä Alus leveranssäkerhet har bibehållits på en krävande marknad

by anders in Nyheter 0 comments

Mäkelä Alus leveranssäkerhet har bibehållits på en krävande marknad

Under det pågående året har användning av aluminium ökat kraftigt. I Europa byggs det så det står härliga till. Bland annat elbilstillverkningen har också lett till en kraftigt ökad efterfrågan på aluminium.

– Hos Mäkelä Alu innebär detta att produktionen går med full kapacitet och budgeten har fått göras om, säger produktionschefen Tero Suomalainen.

– Efterfrågan började öka i slutet av förra året för att explodera i mars. Nu har vi 15–20 procent större efterfrågan för tidpunkten. Och utsikterna är desamma även för de närmaste månaderna, säger försäljningsdirektör Mika Korkea-aho.

På den allt livligare marknaden utgör den svaga tillgången på råvaror och komponenter ett globalt problem. Mäkelä Alu har ändå kunnat garantera fortsättning på kundernas verksamhet. Detta trots att man har stött på aldrig tidigare skådade problem vad gäller tillgången på färger.

– Våra leveransfördröjningar har varit korta. Det har i regel endast varit fråga om dagar, säger Korkea-aho.

 

Problemen med tillgången på aluminium har inte berört Mäkelä Alu

Problemen med tillgången på aluminium har varit ett allmänt bekymmer i Europa, men Mäkelä Alu har inte upplevt detta.

– Vår anskaffning av råvaror grundar sig på långsiktiga avtal med tre råvaruleverantörer. Avtalen säkerställer att vi har fått aluminium enligt planerna, berättar inköpschefen Ari Kytölä.

Ett annat sätt att skaffa råvaror skulle ha varit en så kallad spothandel.

– Spothandel kan i vissa situationer vara förmånligare än årsavtal. Men när spotmarknaden töms är tillgången på aluminium helt beroende av leverantörens råvarureserver. Detta har lett till att många företag inom branschen stött på stora problem. Med årsavtal har man inte detta problem. Även om det kan binda mer kapital, kan man just i de här situationerna se fördelarna med långsiktiga avtal och kompanjonskap, beskriver Kytölä.

 

Reserveringsavtal säkerställer leveranserna

Merparten av Mäkelä Alus egna kundrelationer grundar sig också på kompanjonskap och långa reserveringsavtal.

Kapaciteten planeras utgående från reserveringsavtalen. Med den resterande kapaciteten svarar man mot utomstående beställningar.

– I det nuvarande marknadsläget skulle det vara ännu viktigare att kunden har reserveringsavtal. Med reserveringsavtal kan vi garantera snabba leveranser. Kapaciteten för beställningar utanför reserveringarna används inte lika mycket och för dem kan leveranstiderna bli längre, säger Terhi Rajala, ansvarig för beställnings- och leveransprocessen hos Mäkelä Alu.

 

Reserveringsavtalet utarbetas efter kundens behov

Mika Korkea-aho och Terhi Rajala uppmuntrar kunderna att förhandla om ett reserveringsavtal med sin egen ansvarsförsäljare, såvida man inte redan har ett avtal.

– Om det förekommer stora variationer i den egna efterfrågan, bör man undersöka orsakerna till variationerna. Vi har tillsammans med kunderna hittat tillvägagångssätt, där efterfrågan har kunnat balanseras, till exempel genom att ändra beställningspraxisen, kommenterar Rajala.

Det lönar sig verkligen att diskutera efterfrågan med ansvarsförsäljaren.

Rajala påminner också om fördelarna med digitala beställningstjänster. Med gränssnittet AluInterface eller den digitala Alu-beställningsmallen blir behandlingen av beställningen både snabbare och tydligare.

 

Även leverantörerna blev överraskade av problemen med tillgång på färger

Även om vi i stort har lyckats hålla våra leveranstider, har problemen med tillgång på färger varit en utmaning.

– Orsaken till detta är fenomen som är nya även för färgleverantörerna: de har haft svårt att få egna råvaror såsom färgämnen och bindemedel, som kommer främst från Asien. För närvarande är efterfrågan på råvaror till pulverlack extremt stor och samtidigt har det förekommit brist på både containrar och containerfartyg inom importen från Asien. Detta har lett till att transportkostnaderna för containrar har ökat tiodubbelt under ett år, säger Ari Kytölä.

– Vid årsskiftet meddelade vår största leverantör att de kommer att få problem med tillgången på våren. Vi respekterar att de meddelade detta i god tid, vilket hjälpte oss bli förbereda. Vi kunde balansera inköpen med andra färgleverantörer.

När situationen var som värst hade alla leverantörer leveransproblem, men vanligtvis inte alla på samma gång.

 

Viktigt att reagera snabbt

Problemen med inköp av färger har medfört extra arbete och även till något fördröjda leveranser. Man har varit tvungen att byta leverantörer för leveranserna. I vissa fall har man även blivit tvungen att förhandla med kunden om en eventuell nyans byte.

Nyckelfaktorerna vad gäller att lösa problemen har varit snabba reaktioner och ett smidigt samspel mellan inköpsavdelningen, beställnings- och leveransavdelningen, produktionen och försäljningen.

Korkea-aho riktar ett stort tack till inköpsavdelningen för att byten av färger har gått så smidigt. Rajala tillägger att IT-avdelningen för sin del har gjort nya och bra verktyg med vilka man kan identifiera avvikelser på tillgången.

– Ändringen av färger har fört med sig nya utmaningar till behandlingen av beställningarna, och i dessa situationer har stödet från inköpsavdelningen och IT-avdelningen varit viktigt, säger Rajala.

 

Reserveringsavtal i ett nötskal

  • Med ett reserveringsavtal reserverar du den avtalade mängden och den överenskomna tidtabellen den överenskomna profilen av vår produktionskapacitet. Utan ett reserveringsavtal varierar leveranstiderna enligt den resterande kapaciteten.
  • Det är viktigt att kapacitetsreserveringen har gjorts korrekt, eftersom avtalet är bindande för båda parter. Vi förbinder oss att reservera en viss kapacitet av produktionen för kunden, och kunden förbinder sig att köpa den.
  • Det är viktigt att informationen om eventuella ändringar på kapaciteten i god tid, ca. fyra veckor på förhand. Då hinner vi reagera på förändringen. Orsaken är att vi binder vår kapacitet och planerar produktionen utgående från eventuella reserveringar.
  • Som kund med ett reserveringsavtal kan du också utnyttja våra övriga tjänster som stödjer och främjar din verksamhet och dess lönsamhet. Med hjälp av vår AluStorage®-lagringstjänst kan du lägga ut ditt lager på oss och du behöver ingen egen lagerlokal. Leveransen av aluminiumprofiler från vårt lager till dig kan också automatiseras med tjänsten AluCallOf.

Leave a comment