30 september, 2021

Aluminiumprofiler från Mäkelä Alu är ett miljövänligt val

by anders in Okategoriserade 0 comments

Aluminiumprofiler från Mäkelä Alu är ett miljövänligt val

 

Under de närmaste åren kommer kolhandavtrycket att bli ett viktigt kriterium vid köpbeslut. Utsläppsjämförelser visar att genom att välja Mäkelä Alu kan du märkbart inverka på hur miljövänlig verksamheten i ditt företag är.

Hos Mäkelä Alu har man märkt en tydlig förändring i vad kunderna är intresserade av när de gör sitt val. Man frågar inte längre enbart vad produkten kostar, utan också vilka utsläpp dess tillverkning orsakar. Denna förändring började för några år sedan och takten bara ökar.

– Förr kunde kunden fråga om det aluminium vi använder säkert är primäraluminium och inte innehåller något återvunnet material. Nu vill många ha en så liten primärprocent som möjligt eller vill uttryckligen använda återvunnet aluminium som tillverkats i vårt gjuteri för sina aluminiumprofiler, berättar Mäkelä Alus EHSQ-chef Päivi Venesoja.

Hos Mäkelä Alu har man redan i många år satsat på att följa upp och minska utsläppen, redan långt innan miljöfrågor och koldioxidutsläpp blev ett allmänt samtalsämne. För några år sedan genomfördes en noggrann utredning av utsläppen. Vi publicerade nyligen en artikel om detta.

Under de senaste tio åren har utsläppen från företagets egen produktion minskat till under hälften, trots att volymen samtidigt har ökat.

– Att satsa på miljövänlighet är alltså inget nytt för oss, men först nu har man börjat tala högt om detta. Vi kan stolt erbjuda våra kunder aluminiumprofiler som hör till de renaste i världen och som har tillverkats på ett ansvarsfullt sätt med beaktande av alla kriterier, säger Petri Mäkelä, styrelseordförande för Mäkelä Alu.

 

Kolhandavtrycket berättar om valens miljökonsekvenser

Det finns ändå ett nytt begrepp som företagen har börjat använda, nämligen kolhandavtryck.

Kolhandavtryck är ett nytt sätt att se på produktens eller verksamhetens utsläpp och de miljökonsekvenser våra val orsakar. Detta hör direkt samman med koldioxidavtryck.

  • Koldioxidavtrycket anger hur mycket växthusgasutsläpp produkten eller verksamheten orsakar.
  • Kolhandavtrycket anger hur mycket den lösning som företaget erbjuder minskar det andra företagets, det vill säga kundens, koldioxidavtryck. Det anger alltså produktens positiva klimatpåverkan jämfört med en annan produkt.

– Kolhandavtryck beräknas inte för oss själva, utan för kunden. Ju lägre företagets koldioxidavtryck är, desto större kolhandavtryck kan det erbjuda kunderna, beskriver Venesoja.

Man kan börja utreda hur miljövänlig den egna verksamheten är genom att be råvaruleverantörerna om bestyrkta uppgifter om mängden utsläpp och jämföra dem med uppgifter från andra leverantörer. På så sätt kan man direkt beräkna i vilken omfattning valet av råvaruleverantör kan påverka miljökonsekvenserna och koldioxidavtrycket av den egna verksamheten.

 

Så här stort kolhandavtryck får Mäkelä Alus kunder

När vi jämför utsläppen orsakade av tillverkningen av det aluminium Mäkelä Alu använder med genomsnittsvärden i världen och i Europa, talar vi om stora tal och mycket betydelsefulla miljökonsekvenser.

Koldioxidekvivalenter (CO2e) beskriver klimatpåverkan av växthusgaser som människan producerar. Den enhet (tn CO2e/t) som används vid granskningen anger hur många ton koldioxidekvivalenter som skapas när man producerar tusen kilo av den produkt som granskas.

 

Mäkelä Alus kolhandavtryck (tn CO2e/t)   

  • Mäkelä Alus eget återvunnet aluminium 1,01/allt tillgängligt aluminium i världen, genomsnitt 15,9 > kolhandavtryck 14,89  
  • Mäkelä Alus eget återvunnet aluminium 1,01/allt tillgängligt aluminium i Europa, genomsnitt 8,7 > kolhandavtryck 7,69  
  • Mäkelä Alus eget återvunna aluminium 1,01 / allt primäraluminium som producerats i Europa, genomsnitt 6,7 > kolhandavtryck 5,69 
  • Det primäraluminium som Mäkelä Alu köper 6,36/genomsnittet i världen 15,9 > kolhandavtryck 9,54 
  • Mäkelä Alus primäraluminium 6,36/allt tillgängligt aluminium i Europa, genomsnitt 6,7 > kolhandavtryck 0,34
     

Kolhandavtrycket kan, utöver för råvarorna, bland annat beräknas för transport och profiltillverkning. Mäkelä Alu har för sin del beräknat utsläppen för alla dessa skeden. En jämförelse med till exempel det europeiska genomsnittet av utsläppen från tillverkningen av aluminiumprofiler visar att 

  • utsläppen i Europa (0,68) är över sju gånger högre jämfört med utsläppen från Mäkelä Alus tillverkning av aluminiumprofiler (0,094). Handavtrycket från vår extruderingsprocess är alltså 0,586 tn CO2e per tillverkat ton aluminium. 

För att dessa siffror skulle vara lättare att förstå kan man som exempel konstatera, att genom att välja tusen kilo av Mäkelä Alus återvunna aluminium i stället för primäraluminium som producerats i Europa minskar man koldioxidutsläppen med 5,69 ton, vilket motsvarar utsläppen från cirka 37 000 körkilometer med personbil.   

Genom att välja tusen kilo av Mäkelä Alus primäraluminium i stället för primäraluminium som producerats på annat håll i världen minskar man koldioxidutsläppen med 9,54 ton, vilket motsvarar utsläppen från cirka 63 000 körkilometer med personbil. 

Om hela vår produktionsvolym förra året skulle ha tillverkats av primäraluminium, skulle valet av råvaran minskat koldioxidutsläppen med 190 800 ton jämfört med primäraluminium som används på andra håll i världen, vilket motsvarar årsutsläppen från cirka 62 700 personbilar med 20 000 körkilometer. 

 

Genom valet av samarbetspartner kan du i stor omfattning påverka klimatförändringen

Siffrorna visar hur stora klimat- och miljöval man kan göra när man väljer tillverkare av aluminiumprofiler. Genom att välja aluminiumprofiler från Mäkelä Alu gör du alltså ett viktigt val för miljöns och klimatets bästa.

Det är bra att vara medveten om detta och fundera på om till exempel ett företag som använder aluminium tillverkat i Asien kan presentera sig som miljövänligt.

– Skillnaderna är så enormt stora att de är svåra att ens förstå. Även om de är till vår fördel känns situationen inte bra, utan skrämmande, säger Petri Mäkelä.

– Ute i världen har man ännu för vana att bygga tillverkningen av primäraluminium direkt ovanpå energikällan. Produktionsanläggningarna byggs bokstavligen ovanpå stenkols- eller naturgasförekomster. På så sätt producerar man den energi som behövs för att tillverka och vidareförädla aluminium, säger han.

 

Kolhandavtrycket blir ett viktigt kriterium för köpbeslut

Vad har då just under de senaste åren fått företagen att vakna upp?

– Naturligtvis fakta som man inte kan utestänga, säger Venesoja.

– En förändring torde vara att upphandlingarna i företagen nu ofta görs av den generation som har vuxit upp under klimatförändringen. Med dem ändras även de värderingar enligt vilka råvaruleverantörerna väljs. Det lägsta priset går inte längre före ansvarsfrågorna vid upphandlingar, säger Mäkelä fundersamt.

Han är övertygad om att kolhandavtrycket redan inom några år kommer att vara ett viktigt kriterium vid köpbeslut.

När kunderna fäster alltmer uppmärksamhet vid utsläppen blir marknaden snävare för till exempel billigt aluminium från Asien.

 

Hur uppstår det stora kolhandavtrycket hos Mäkelä Alu?

En viktig faktor är naturligtvis vår råvara som kommer från våra ansvarsfulla, långvariga samarbetspartner. Vid tillverkningen av det primäraluminium vi köper använder vi främst vattenkraft.

Även vårt eget gjuteri spelar en stor roll. Det återvunna aluminium som tillverkas där är godkänt för tillverkning av produkter som har beviljats Svanenmärket.

Mäkelä Alu har redan i flera år använt grön energi inom sin egen produktion. Dessutom har man hittat och hittar hela tiden nya lösningar på bättre energieffektivitet och utnyttjande av spillenergi. Målet är att inom den allra närmaste framtiden nästan helt avstå från att använda flytgas.

– För de kommande åren har vi inom olika sektorer planerat många åtgärder med vilka vi kan ytterligare minska utsläppen, berättar Venesoja.

Företagets mål är att den egna produktionen redan år 2025 ska vara kolneutral.

Vi måste göra allt vi kan för att minska belastningen på jordklotet. I det arbetet vill Mäkelä Alu uppnå ett ännu bredare handavtryck.


Leave a comment