9 juni, 2021

Våra kunder förväntar sig energieffektivitet av oss

by anders in Nyheter 0 comments

Sami Moilanen arbetar vid en anodiseringsenheten och har deltagit i anodiseringsenhetens energireform.

– Vi arbetar kontinuerligt för energieffektivitet

Mäkelä Alu anslöt sig i februari 2021 till Teknologiindustrins energieffektivitetsavtal. Enligt styrelseordförande Petri Mäkelä fanns det flera skäl att ansluta sig till avtalet.

– Genom att ansluta oss bygger vi en positiv företagsimage och synliggör miljöåtgärder som vi har arbetat med sedan länge, förklarar Mäkelä.

Kunderna har blivit alltmer intresserade av miljöfrågor såsom deras samarbetspartners energiförbrukning, utsläpp och vilka typer av energi som samarbetspartnerna använder.

– Miljökriterier är på väg att bli ett av huvudkriterierna när man väljer sina samarbetspartner, konstaterar Mäkelä Alus EHSQ-direktör Päivi Venesoja.

 

Avtalets förpliktelser har förtydligats

Enligt Petri Mäkelä anslöt man sig till energieffektivitetsavtalet också på grund av att avtalets tolkningar och förfaringssätt enligt honom har blivit tydligare.

– Tidigare var vi något osäkra på vad avtalet förpliktigar till och vad som förväntas av oss. Nu har dessa frågetecken rätats ut. Även i vår egen organisation har kunskapen om frågor som hänför sig till avtalet ökat, säger Mäkelä.

Enligt Mäkelä inspirerades företaget till att ansluta sig till energieffektivitetsavtalet också på grund av möjligheten att få energistöd från arbets- och näringsministeriet, vilket sänker tröskeln till investeringar som effektiviserar energiförbrukningen.

– Möjligheten till stöd är dock inte det viktigaste här. Vi skulle göra dessa investeringar i alla fall.

 

Utnyttjande av spillvärme prioriteras

Aluminiumprofiler tillverkas med en pressningsmetod där ett rundstångsämne som hettats till cirka 450 grader får den önskade formen när det pressas genom pressverktyget. Därefter kyls profilerna ned med vatten eller luft. Sedan behöver de behandlas med värme ännu en gång.

Energi förbrukas också på ytbehandlingsenheterna; de tre linjerna för pulverlackering och anodiseringsenheten. På linjerna för pulverlackering förbehandlas profilerna först med 35–55-gradigt vatten, torkas, sprayas med pulverlack och värms sedan upp i ugnen i cirka 195 grader så att pulverlacket smälter in i profilens yta.

På anodiseringsenheten varierar temperaturen i processbassängarna från 18 grader till drygt 70 grader. I den egentliga anodbassängen får profilernas ytor ett hållbart oxidskikt genom elström i ett svavelsyrabad.

Enligt utvecklingschefen Tomi Pilbacka har man på produktionsenheten redan länge kartlagt var man använder energi och följt upp energiförbrukningen. En central metod för bättre energieffektivitet är utnyttjandet av spillvärme från tillverkningsprocessens olika skeden.

– Vi har redan inlett arbetet genom att reda ut spillvärmekällorna. Det finns gott om potential, och utnyttjandet av spillvärme så bra som möjligt är ett stort tema under de kommande åren.

Spillvärme kan återvinnas antingen med värmepumpar eller i vissa fall direkt via värmeväxlare och utnyttjas till exempel i uppvärmningen av vatten för ytbehandlingar.

– Utmaningen ligger i att spillvärmekällorna och användningsplatserna inte alltid ligger så nära varandra. Vi kommer troligen att behöva bygga ett internt värmenät i fabriksområdet så att vi kan leda värmen dit den behövs, säger Pilbacka.

 

Kolneutralitet redan år 2025 som mål

En av Mäkeläs stora investeringar är bytet av anodiseringsenhetens ångcentral till värme från värmepumpar. På detta sätt kan man sluta använda flytgas som orsakar utsläpp.

– En värmepump som installerats tidigare på anodiseringsenheten har outnyttjad kapacitet. Nu planerar vi att använda denna kapacitet genom att återvinna värmeenergin från avloppsvattnet, säger Tomi Pilbacka.

Ventilation är en annan betydande spillvärmekälla. För närvarande blåses en betydande volym av varm frånluft ut från fabrikshallarna. Med ett lämpligt värmeåtervinningssystem skulle man kunna utnyttja den luften.

Pilbacka betonar att anskaffningen av nya anordningar som brukar mindre energi är endast en del av energieffektivitetsarbetet

– Vi strävar också efter att använda våra nuvarande anordningar så förnuftigt som möjligt och till exempel undvika tomgång. På så sätt kan vi spara energi utan investeringar.

Pilbacka tycker att det väsentliga är att alla på arbetsplatsen strävar efter samma mål och att besparingsmöjligheterna övervägs tillsammans.

Mäkelä Alu har satt år 2025 som mål för kolneutralitet i den egna produktionen. En förbättrad energieffektivitet och ersättningen av flytgas med utsläppsfria energiformer är centrala metoder för att uppnå målet.

– Vi ämnar ersätta anordningar som drivs med flytgas med elanordningar när de tidigare anordningarna når slutet av sin livscykel.


Leave a comment